برزيل

پيرو سفر مديران ارشد سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور به کشور برزيل در تاريخ 2008/12/5  هيئت ايرانى توسط دبير زمين شناسى ، معدنکارى و فرآورى معدنى کشور برزيل ،دکتر کلاديو سيلار مورد استقبال قرار گرفت، سپس دکتر روبرتو ونترا سانتوز ،مدير زمين‌شناسى و توليدات معدنى آن سازمان CPRM معرفى کلى بر تمرکز وزارت معادن و انرژى کشور برزيل بر فرآيند زمين شناسى ، معدنکارى و فرآورى معدنى نمودند. پس از بازديد ، نمايندگان ايرانى به معرفىGSI   ، سياست ها، فعاليت ها و عملکرد آن پرداختند. ارائة نمايندگان  CPRM درمورد سازمان ، سياست‌ها و فعاليت ها توسط رينالدو بريتو ، رئيس دپارتمان منابع معدنى ، و مارسلو مديرو ، مدير اجرايى تدارکات دپارتمان هيدرولوژى صورت پذيرفت. در همين ارتباط پروتکل همکارى بين دو سازمان منعقد گرديد و توافق شد موارد زير صورت پذيرد:     

-          فعاليات مشترک تهية نقشه و اکتشافات معدنى در منطقه‌اى در برزيل و منطقه‌اى ديگر در ايران. پروژه بايد شامل جمع آورى ، پردازش و تفسير داد‌هاى ژئوفيزيک هوايى ، تهية نقشه‌هاى زمين‌شناسى ، سن‌سنجى ، ژئوشيمى ايزوتوپ ، ژئو شيمى ، ژئو فيزيک زمينى ، دورسنجى ، مدلسازى ذخاير معدنى و غيره باشد. پروژه بايد در منطقه‌اى در حدود 10000 کيلومتر مربع بوده در مقياس 1:100000 تا 1:5000 (مقياس ذخاير معدنى) شروع شود.

-          طرح پيشنهادى ژئوشيمى زيست محيطى ، زمين شناسى پزشکى ، مخاطرات طبيعى و هيدرولوژى براى همکارى

همچنين توافق شد بازديد آتى هيئت برزيليايى از ايران بمنظور آشنايى با پروژه‌ها و فعاليت‌ها و نيز بازديد صحرايى از ذخاير معدنى انتخاب شده تا قبل از نيمة فورية 2009 و نيز بازديد آتى هيئت ايرانى از برزيل در فصل اول 2009 بمنظور بازديد از فعاليت‌هاى سازمان زمين شناسى برزيل (CPRM) ، دايرة معدنى (DNPM) ، و يک بازديد صحرايى از ذخاير معدنى انتخاب شده اتفاق بيافتد.

ثبت محدوده‌هاى اکتشافى و معدنى ، و پايگاه داد‌ه‌هاى علوم زمين توسعة گروه‌ پروژ‌ه‌هاى مشترک بين المللى زمين شناسى و اکتشافات معدنى نيز ممکن است جزء همکاريهاى آتى قرار گيرد. همچنين پيشنهاد گرديد شرکت‌هاى ملى معدنکارى ترغيب به سرمايه‌گذارى در دو کشور و سمينار‌هايى جهت نيل به اين هدف برنامه‌ريزى گردد.

مقرر شد يادداشت تفاهم همکارى جهت امضا طى بازديد هيئت برزيليايى از ايران نگارش و منعقد شود.