اکوادور

در راستاى اجراى تفاهم نامه فيمابين وزارت صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران و وزارت نفت و معادن کشور اکوادور همچنين تاکيد اجلاس کميسيون اقتصادى دو کشور در تهران بر اجراى اين تفاهم نامه و با توجه به سفر قريب الوقوع رياست جمهورى اکوادور به ايران و توسعه همکارى زمين شناسى و اکتشافى دو کشور و تاکيد سفارت  جمهورى اسلامى ايران در کيتو يک هيات کارشناسى مرکب از آقايان على محمدى جوآبادى مشاور رياست سازمان، بهروز برنا مدير امور اکتشاف سازمان و سيد هادى ميرمحمدميگونى مدير امور بين الملل سازمان در مورخه 16  نوامبر 2008 به اين کشور اعزام شدند. در اين مدت مذاکرات متعددى با حضور مديران ارشد وزارت نفت و معادن اکوادور صورت گرفت و همچنين طرفين توانمنديهاى يکديگر را طى جلساتى ارائه دادند.

نتايح مذاکرات و جلسات کارشناسى در تاريخ چهارشنبه مورخ 19/11/2008 با حضور جناب آقاى خوزه سرنو سالگادو، معاونت معدنى وزارت نفت و انرژى ارائه گرديد و ايشان ضمن تقدير و تشکر از هيات اعزامى، فرصتهاى مناسب همکاريهاى زمين شناسى و معدنى را برشمرده و بر اجراى پروژه هاى توافق شده تاکيد نمودند.

در اين جلسه، هيات اعزامى گزارش مبسوطى از وضعيت زمين شناسى- معدنى و نیز استراتژى اکتشاف با توجه به شرايط رخداد منابع معدنى فلزى و غير فلزى اکوادور و تجارب حاصله در سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى ايران ارائه داد که مورد استقبال نامبرده قرار گرفت و ايشان به مديران مذاکره کننده دستور پيگيريهاى لازم جهت نحوه همکارى هاى مشترک را صادر نمود.

نمايندگان وزارت صنايع و معادن کشورمان توضيحاتى کاملى از توانمنديهاى جمهورى اسلامى ايران در مسائل مختلف علوم زمين و خصوصا موضوعات زير ارائه دادند:

1-      آزمايشگاه‌هاى پايه آناليز مواد معدنى، پتروگرافى (مطالعات ميکروسکوپى کانى‌ها) و شيميايى در مقياس جهانى

2-      ژئومتيکس و کاربرد سنجش از دور در زمين شناسى و اکتشاف

3-      تدوين استراتژى زمين‌شناسى و اکتشافى

4-      ايجاد پايگاه داده هاى علوم زمين

5-      سيستم مکانيزه ثبت محدوده‌هاى معدنى

6-      انجام مطالعات زمين‌شناسى پزشکى

7-       انجام مطالعات زمين شناسى دريايى، زمين شناسى  ناحيه اى و کاربردى و زمين شناسى مهندسى

پس از ارائه توانمنديهاى طرفين، در راستاى مفاد تفاهم نامه منعقده، زمينه هاى همکارى در جلسات کارشناسى با حضور مديران ارشد مرکز ملى زمين شناسى اکوادور مورد بررسى و پروژه هاى زير جهت عقد قرارداد مورد توافق قرار گرفت:

·         انتخاب يک محدوده اکتشافى طلادار همراه با فلزات پايه درمنطقه سروما واقع در جنوب شرق کشور اکوادور

·         راه اندازى آزمايشگاه تخصصى آناليز مواد معدنى و انتقال دانش فنى آن

·         راه اندازى سيستم مکانيزه ثبت محدوده هاى معدنى  و انتقال دانش فنى

·         علاوه بر اين جمع آورى اطلاعات زمين شناسى جهت تکميل بانکهاى اطلاعاتى، مطالعات هيدروژئولوژى و .. از مواردى است که طرف اکوادور علاقمند به همکارى بود.

بطورکلى دستاوردهاى سفر هيات اعزامى باتوجه به موافقت نامه هاى منعقده و همچنين نتايج مذاکرات و توافق نامه امضا شده به شرح زير بوده است:

1-       پتانسيل معدنى در کشور اکوادور با توجه به شرايط متالوژنى و زمين شناسى رشته کوه هاى آند قابل توجه بوده و لزوم همکارى با اين کشور را توجيه مى‌‌نمايد.

2-      با توجه به عمليات اکتشافى انجام شده توسط شرکتهاى خارجى و پراکندگى اطلاعات، لزوم يک تشکيلات منسجم و يکپارچه براى تعيين استراتژى و ساماندهى وضعيت اکتشافى و معدنى ضرورى به نظر مى‌رسد.

3-      با تاکيد رئيس جمهور اکوادور مبنى بر اصلاح ساختار معدنى و اصلاح قوانين و مقررات، توجه به بخش زمين شناسى و اکتشاف اين کشور ضرورى دانسته مى شود.

4-      با توجه به ذخائر بالاى منابع غير فلزى، اکتشاف مواد معدنى اوليه سيمان و سنگهاى نما، تزئينى و ساختمانى، توسعه زير ساختهاى اساسى کشور اکوادور ضرورى است.

5-      توجه ويژه به اکتشافات سيستماتيک در کمربند کورديلرا شانس کشف ذخائر پنهان را ممکن مى‌سازد.

6-      موقعيت ژئوپوليتيکى منطقه آمريکاى لاتين و درخواست رياست جمهورى اکوادور بر استفاده از خدمات فنى و مهندسى سازمان زمين شناسى ايران، فرصت بسيار مناسبى براى حضور ايران در اين کشور جهت صدور خدمات فنى و مهندسى را فراهم آورده است. بنابراين لزوم تامين اعتبار بودجه مورد نياز اجراى پروژه ها منوط به تخصيص اعتبار از طرف اکوادورى خواهد بود.