وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

سخنرانى علمى

 

"Geochemical dispersion in Lake Carey: exploring through a hyper saline playa lake"

²توزیع ژئوشیمیایی در دریاچه کری:  اکتشاف از طریق یک دریاچه پلایایی با درجه شوری بسیار بالا ²

 

By: Dr. Mark Christopher Pirlo, Hydrogeochemist, Australia

 

مکان: پژوهشکده علوم زمين ، سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

زمان:   يکشنبه 8 آذر ،  ساعت 30/11 صبح

اداره بين الملل و آموزش

Web Site: http://international.gsi.ir

E-mail: internationaltraining@gsi.ir