سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

سخنرانى علمى    

استاندارد سازی داده‌های علوم زمین    

توسط: دکتر حسن علی بابایی، استاد دانشگاه ایالتی جرجیای آمریکا

    استاد رزومه  

مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده علوم زمين ، سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

 زمان: يکشنبه 29 آذر ،  ساعت 9 تا 30/12

اداره بين الملل و آموزش

Web Site: http://international.gsi.ir

E-mail: internationaltraining@gsi.ir