سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

سخنرانى علمى  

 

استاندارد سازی داده‌های علوم زمین 

توسط: دکتر حسن علی بابایی، استاد دانشگاه ایالتی جرجیای آمریکا

 

مکان: سالن اجتماعات پژوهشکده علوم زمين ، سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

زمان: يکشنبه 29 آذر ،  ساعت 9 تا 30/12

اداره بين الملل و آموزش

Web Site: http://international.gsi.ir

E-mail: internationaltraining@gsi.ir

Copyright 2010 GSI