کميسيون تهيه نقشه هاى زمين شناسى دنيا(CGMW)
vCGMW، قديمى ترين سازمان مربوط به علوم زمين شناسى بعد از انجمن IGC است که در سال 1881درطى دومين نشست IGC در بلونيا به وجود آمد.
vاين سازمان علمى فرهنگى ،آموزشى تحت تابعيت قانون فرانسه است. مؤسسه CGMW با موسسه IUGS از زمان انتشارات مقالات آن در سال 1961 ارتباط دارد و به عنوان سازمان غيردولتى ( NGO ) شناخته مى شود
vاين کميسيون از طرف صندوق يونسکو واجد شرايط سرمايه گذارى شناخته شده است. که قسمتى از آن به شرکت هاى منتشر کننده نقشه ها اختصاص داده شده است.
 
مسئوليت CGMW:
 طراحى،ارتقا ،هماهنگ سازى ، آماده سازى و چاپ موضوعى نقشه هاى کوچک مقياس علوم زمين (زمين شناسى، تکتونيک ، ذخاير معدنى، منابع طبيعى و آب و هوا و... ) قاره ها، اقيانوسها و نواحى اصلى
 
  همکاران CGMW:

به منظور تهيه اين نقشه ها،  CGMW به حمايتى که از طرف جامعه  دانشمندان بين المللى مى شود و بر توافقات برقرار شده از سوى سازمان هاى زمين شناسى ،آزمايشگاه دانشگاه ها ، موسسات اقيانوس شناسى و شرکت هاى صنعتى وابسته به خصوصيات هر پروژه و با حمايت UNESCO  و IUGS  تکيه مى کند.

 

 عملکرد  2005- CGMW

  نقشه بين المللى تکتونيک آفريقا

 1:5,000,000 J.Sougy & G.de kock, Project Managers                                              

  نقشه متالوژنى آمريکاى جنوبى

1:5,000,000 E.Zappettini, Project Manager                                                            

  نقشه بين المللى تکتونيک آسيا

1:5,000,000 Y.Leonov, Project Manager                                                               

  نقشه ژئوديناميک آسيا

1:5,000,000 M.Pubellier, Project Manager                                                           

 1:5,000,000 P.Winter (BGR), Project Manager  

 

برنامه هاى  2006-2008- CGMW

                      

نقشه متالوژنى  و ذخاير معدنى بزرگ 1:25000000

Pei Rongfu , Project Manager                                                                                               

 

  نقشه زمين شناسى خاورميانه (دومين ويرايش) 1:5000000

A.Haghipour , Project Manager                                                                                           

 

  نقشه متالوژنى خاورميانه 1:5000000

S.A.Aghanabati , Project Manager                                                                                       

 

  نقشه ساختارى قطب جنوب 1:5000000

 G.Grikurov & G. Leitchenkov, Project Managers                                                              

  نقشه تکتونيک مربوط به  منطقه قطب شمال (TEMPORE) 1:5000000 يا 1:7500000

G.Grikurov, Project Manager                                                                                                    

 

 نقشه زمين شناسى بين المللى آسيا -- IGMA 5000 1:5000000

Ren Jishun , Project Manager                                                                                                   

 

 نقشه تکتونيک آمريکاى جنوبى- 1:5000000

U.Cordani & V.Ramos , Project Managers                                                                               

 

  نقشه زمين شناسى GIS آمريکاى جنوبى- 1:5000000

C.Schobbenhaus , Project Manager                                                                                       

 

 نقشه ساختارى  جزير واقع در درياى کاريب- 1:10000000

Ph.Bouysse, Project Manager                                                                                                  

 

  نقشه ساختارى اقيانوس آرام-مقياس تعريف شده

 

 نقشه هاى سايزموتکتونيک و سنگ شناسى آفريقا- 1:5000000

 

وظايف و مسئوليتهاى سازمان زمين شناسى ايران در CGMW

 

  .1معاون خاورميانه ايى CGMW

.2مسئول نقشه لرزه زمين ساخت دنيا
.3مسئول نقشه سينماتيک دنيا
.4مسئول نقشه زمين شناسى خاورميانه
.5مسئول نقشه زمين شناسى متالوژنى خاورميانه
.6مسئول نقشه زلزله شناسى خاورميانه
.7مسئول نقشه زلزله شناسى افغانستان،پاکستان و ايران
.8مشارکت در نقشه زمين شناسى کل آسيا