ONE GEOLOGY

One Geology در واقع ابتکار بين‌المللى سازمانهاى زمين شناسى دنيا و پروژه پيشرو سال جهانى سياره زمين مى باشد. هدف پروژه ايجاد داده‌هاى نقشه‌هاى زمين‌شناسى رقومى پويا و فعال جهان در سطح وب مى‌باشد.  تمرکز اين پروژه بروى دسترسى به اطلاعات زمين شناسى توسط تمامى افراد مى‌باشد. در واقع هدف عمده اين پروژه در مراحل اوليه رقومى کردن نقشه‌هاى زمين شناسى در مقياس 1000000/1 و دسترسى تمامى افراد به آن از طريق اينترنت مى‌باشد. مراحل بعدى پروژه کار بروى نقشه‌هاى با  مقياسهاى ديگر و ارائه بهترين داده ها مى باشد. طراحان اين وب سايت ميزان و چگونگى دسترسى افراد از مليت‌هاى مختلف به اينترنت را در نظر گرفته، بطوريکه وب‌سايت مذکور ميتواند به آسانى توسط تمامى افراد از تمامى نقاط دنيا مورد استفاده قرار گيرد. ابتکار عمده One Geology  چند جانبه و بين المللى بودن آن بوده بطوريکه ميتواند توسط چندين سازمان زمين شناسى به اجرا در‌آيد. در اين پروژه 80 شرکت کننده از 41 کشور دنيا شرکت داشته که سازمان زمين شناسى ايران از طرف ايران عضو آن مى باشد. در مورد فعاليتهاى انجام شده توسط سازمان زمين شناسى مقرر گرديده است که نقشة 1:1000000  ايران به صورت رقومى تهيه و در اختيار پروژه قرار داده شود. اين نقشه توسط سازمان تهيه و هم اکنون در مراحل نهايى‌ تجديد نظر قرار دارد. لذا پس از اتمام کار رقومى و در وب‌سايت مذکور قرار خواهد گرفت.