نيکاراگوئه

پس از ملاقات رسمى رئيس جمهور ايران از آقاى دانيل اورتگا رئيس جمهورى نيکاراگوئه در تاريخ 24 دى 1385 در ماناگوآ يادداشت تفاهم همکارى ميان دو کشور منعقد گرديد. بدين منظور پس از بررسى هاى همه جانبه در ارتباط با اين تفاهم نامه ،بيانيه مشترک به مناسبت ديدار هيئت فنى جمهورى اسلامى ايران از نيکاراگوئه در تاريخ 15 مرداد ماه 1386 به امضا رسيد.

در خصوص معادن و در ارتباط با سازمان زمين شناسى ايران طرفين نسبت به جمع آورى و تکميل اطلاعات زمين شناسى به منظور تعيين ظرفيت معدنى نيکاراگوئه و امکان بهره بردارى آن براى ايجاد پاگاه داده هاى زمين شناسى موافقت نمودند.