کنگو

پروتکل  همکارى بين دولت جمهورى اسلامى ايران و جمهورى دموکراتيک کنگوتوسط على اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن ايران و سالامون باناموهره، وزير انرژى جمهورى کنگو در تاريخ 23/12/1386 در تهران به امضاء رسيد. اين پروتکل با يک دوره زمانى حداکثر 12 ماهه در ارتباط با سازمان زمين شناسى ايران با اين هدف امضاء شده است که به کارشناسان دو طرف اجازه بررسى طرحهاى مختلف را دهد ، طبق اين تفاهم نامه دو طرف متعهد شدند در زمينه اکتشاف ذخاير معدنى و انتقال دانش فنى و صدور خدمات فنى و مهندسى با يکديگر همکارى نمايند.