گينه کوناکرى

جغرافياى گينه

با توجه به روابط قوى بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى گينه کوناکرى، يادداشت تفاهم همکارى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات‌معدنى ايران و وزارت معادن و زمين‌شناسى گينه کوناکرى در زمينه علوم زمين و اکتشاف در موارد زير امضاء مى گردد :

1-      بازيابى و ساماندهى و جمع آورى داده‌هاى زمين شناسى و اکتشافى موجود در گينه توسط سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

2-      تدوين استراتژى زمين‌شناسى و اکتشافى با همکارى دو طرف

3-      تهيه سيستم ثبت محدوده‌هاى معدنى به صورت مکانيزه در گينه

4-      انتخاب يک محدوده معدنى در گينه با توافق دو طرف براى انجام مطالعات اکتشافى تا معرفى نقطه اميدبخش

5-      انجام مطالعات زمين‌شناسى پزشکى در گينه توسط GSI

6-      ايجاد و تجهيز آزمايشگاه پيشرفته و مرجع علوم‌زمين در گينه کوناکرى توسطGSI جهت آناليز موادمعدنى و نمونه‌هاى زمين‌شناسى

مقرر شد براى اجراى هر کدام از اين موارد ذکر شده يک پروپزال تفصيلى و برنامه زمان‌بندى فعاليت‌ها و غيره توسط کارشناسان GSI وزارت معادن و زمين‌شناسى گينه کوناکرى تهيه خواهد گرديد. همچنين بودجه پروژه‌ها پس از بحث و بررسى توسط مراجع عالى‌رتبه دو کشور تامين خواهد شد.