سنگال

جغرافياى سنگال

تفاهم نامه همکارى ميان ايران و سنگال در تاريخ 25 فروردين 1388توسط وزراى صنايع و معادن ايران و سنگال در تهران به امضاء رسيد.

در ارتباط با سازمان زمين شناسى دو کشور در موارد زير توافق کردند:

1-          بررسى، نيازسنجى و بروز رسانى گروه آزمايشگاههاى سازمان معدن و زمين شناسى جمهورى سنگال (DMG) بر اساس استانداردهاى بين المللي. 

2-                   گسترش بانک داده هاى زمين شناسى و معدن کشور سنگال.

3-                   ايجاد سيستم ثبت محدوده هاى معدنى در کشور سنگال.

4-                   پژوهشهاى مشترک زمين شناسى و  اکتشاف با هدف کشف پتانسيل هاى معدنى .

5-                   پژوهش  وپتانسيل يابى منابع  فسفات در سنگال.

6-                   پژوهش و پتانسيل يابى منابع آهن در سنگال.

7-                   اکتشافات ژئوفيزيک هوايى در کشور سنگال

8-                   پژوهشهاى زمين شناسى پزشکى در کشور سنگال.

9-                   پژوهشهاى زمين شناسى ناحيه اى، دريايى و کاربردى در سنگال.

10-                 آموزش و تربيت نيروى انسانى کارشناسان سنگالى در جمهورى اسلامى ايران.