پاکستان

همکارى با سازمان زمين شناسى پاکستان بيش از دو سال است که آغاز و توسط روساى دو سازمان در تاريخ 16/5/2007 به امضاء رسيده است .هدف اين تفاهم‌نامه تبادل قابليت هاى علمى و فنّى در زمينه‌ى ژئوشيمى ، اکتشافات معدنى ، ژئو فيزيک هوايى ، دور سنجى ، پايگاه داده‌هاى علوم زمينى ، ژئومتيک ، زمين‌شناسى دريايى ، چينه شناسى ، زمين شناسى نواحى مرزى ،‌زمين شناسى منطقه‌اى ، و زمين شناسى پزشکى است.