همزمان با انتشار بولتن الکترونيکى IUGS ، زلزله‌اى به قدرت 7 ريشتر هائيتى را در روز 12 ژانويه 2010 لرزاند و منجر به آسيب‌ها‌ی غيرقابل اندازه‌گيری و ازبين رفتن ساختاری استان پورت آئو شد. با شروع 2010 ميلادی، خاطر نشان می‌شويم که تراژدى‌های بسيارى در اطراف جهان وجود دارد که غالبا به ماهيت پوياى سياره زمين برمى‌گردد. بعنوان دانشمندان علوم زمين ، همگى احساس نياز به درک بهتر علل مخاطرات طبيعى را ارج می‌نهيم. اين امر خيلى وحشتناک و مايه تاسف است که رويدادهايى نظير زمين‌لرزه‌ها، تسونامى‌ها،‌ زمين لغزش‌ها، و انفجارات آتشفشانى همينطور بر تعداد بسيارى از مردم در سراسر جهان اثر مى‌گذارند. ما با تلاش دسته جمعی مان در قالب تحصيلات و آموزش زمين‌شناسى ، تحقيقات کاربردی صحرايى و مطالعات نوين مى‌توانيم کمک کنيم رسيک‌های مخاطرات طبيعى و حساسيت انسانى کاهش و ايمنى جامعه جهانی افزايش يابد. از طرف جميع زمين شناسان به نمايندگی از IUGS، تسليت قلبى و همراهی خود را با آسيب‌ديدگان بلايای اخير اعلان می‌داريم.
از آنجا که بلاياى طبيعى عمده بر آگاهى از مخاطرات زمين شناسى جهانی می‌افزايد، IUGS دريافته است که:
1)      زمين‌لرزه ها، زمين لغزشها،‌سيل‌ها و انفجارات آتشفشانی شامل پتانسيل عظيم بلاياى طبيعى است.
2)      بخش عمده‌ی جمعيت انسانى درنواحى اى زندگی مى‌کنند که واجد خصوصيات رخداد بلاياى طبيعى اند.
3)      تمايل جوامع بين‌المللى ترجيحا براى تمرکز بر واکنش به مخاطرات طبيعى ، تا آمادگى و کاهش آنها، به افزايش گزاف هزينه‌ها مى انجامد.
4)      فقدان تحصيلات و آگاهى درباره‌ى علوم زمين‌شناسى سراسر جهان به کاهش آگاهى از احتمال بلاياى طبيعى و آمادگى آنها مى‌انجامد لذا عوارض انسانى و اقتصادی آنها را به هنگام وقوع تشديد مى‌کند.
5)      پس‌آيند بلاياى طبيعى، دانش گسترده جهانى علوم زمين‌شناسى و تکنولوژى مى‌تواند به آژانس‌هاى نجات بخش و مديران دفاعی کمک کند سريعتر ميزان خصارات ناشى از رويداد و نحوه‌ی مقابله با آن را درک نمايند.
6)      کاهش عدم قطعيت پيش‌بينى بلاياى طبيعى يکى از مهم‌ترين موارد در کاهش مخاطرات طبيعى است، ولى آن کاهش نيازمند درک جامع ماهيت فرآيند های زمين‌شناسى مسبب بلايا است.
7)      کاهش آسيب‌هاى ناشى از بلاياى طبيعى نيازمند يک رشته اقدامات پيش از وقوع بلا است، درحاليکه درک سناريوى زمين‌شناسى جهت برنامه‌ريزى امن و امان مستعمرات بشرى ضرورى است.
IUGS توصيه مى‌کند که:
1)      سيستم‌ها و تشريفاتی براى هشدار زودهنگام ، توسعه‌ى آگاهى عمومى شامل تحصيلات علوم زمين‌شناسى، مسيرهاى ناحيه‌اى تخليه‌اى، و پناهگاه‌هايى با مکان‌هايى مبتنى بر اطلاعات مناسب زمين‌شناسى شامل نقشه‌هاى مخاطرات زمين‌شناسى موجود تاسيس شود.
2)      تحصيلات جامع در علوم زمين‌شناسى شامل دانش مخاطرات محلى زمين‌شناسى و ريسک‌هاى آنان، مبدل شود به يک بخش جدايى ناپذير از سيستم تحصيلی در تمام سطوح و تمامی کشورها.
3)      سيستم‌هاى مديريت بلاياى ناحيه‌اى درمناطق‍ى که چنين سيستمهايى ندارد سازماندهی شوند، و سيستم‌های مديريتی موجود موثرتر گردند و گام‌هاى موثرترى بردارند تا عوامل ناشناخته‌ى کل بلاياى طبيعى را بازبينى کنند.
4)      بزنامه‌هاى تحقيقاتى و چندرشته‌اى و چند مليتى شبکه‌هاى تحقيقى با موضوع مخاطرات و ريسک‌هاى زمين‌شناسى توسعه يابند تا آگاهی حرفه‌اى و عمومى از شناخت و درک پديده‌هاى مرتبط با چنين مخاطراتى را بهبود دهد و نيز تلاش در جهت توسعه‌ى قابليت پيش‌نگرى چنين مخاطراتى افزايش يابد.
5)      آژانس‌هاى بين‌المللى و کشورهاى توسعه يافته بايد کمک‌هاى اقتصادى و تکنيکى اى براى حمايت از برنامه‌ها و سيستم‌هاى مذکور در کشورهاى درحال توسعه‌ای که مناطقى با ريسک‌ بزرگ وقوع چنين مخاطرات طبيعى‌اى دارند فراهم کنند.
IUGS تصميم دارد تا:
1)      به ادامه‌ى ترويج توسعه و کاربرد مهارت‌ها و تجارب علمى در درک نيروهاى زمين‌شناسى موثر بر توسعه‌ى انواع مهاطرات طبيعى و فرآيندهاى درگير در کاهش آنها بپردازد.
به اشتراک اين اطلاعات با ساير اعضاى جامعه علمى، مامورين دولتى، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان سياسى، صنعت بيمه، و بطور کلى جامعه ادامه دهد.