دومين همايش زمين لرزه جهان در رم، ايتاليا از تاريخ 3 الى 9 اکتبر 2011 برگزار خواهد شد. در نيمه اين همايش بازديد صحرايى تخصصى نيم روزه  در ارتباط با قناتها رومى و سايتهاى باستا نشناسى زير زمينى در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. و دو بازديد صحرايى ويژه نيز درارتباط با زمين لرزهاى  کهن برگزار خواهد شد. براى اطلاعات بيشتر به وبسايت زير مراجعه کنيد:

                   www.wlf2.org