کارگاه فنى افزايش رسوب در محيطهاى سرد از 3 تا 11 سپتامبر 2011 در زاکاپوان لهستان برگزار خواهد شد. عنوان اين کارگاه شارهاى رسوبى فعال در تغييرات محيطهاى کوهستانى و قطبى و نظارت بر آثار و طبعات اين تغييرات است. مکان برگزارى اين کارگاه در دامنه رشته کوههاى تاترا واقع شده در ميان سلسله جبال آلپ در اروپاى مرکزى ميباشد که تنهانمونه مشابه به رشته کوههاى آ لپاين است. تمرکز اين کارگاه بر رسوبهاى شارها و نرخ رشد و توابع آن از گذشته حال و آينده است و به حيطه هاى سديمنتالوژى و ژئو مورفالوژى در علوم زمين شناسى مى پردازد. براى دريافت جزئيات کاملتر و بولتن اين کارگاه به وبسايت زير مراجعه کنيد.

www.geomorph.org/main.html