هشتمين کارگاه بين المللى شرق آسيا  در تاريخ 10 الى 14 اکتبر 2011 در چنگدو چين برگزار خواهد شد . عنوان مباحثى که قرار است در  کنفرانس اين کارگاه بررسى شوند به شرح زير است:

تکامل چشم انداز و مخاطرات محيطى در حيطه هاى زمين لرزه، زمين لغزه، بقاياى جريان در حوضه هاى منطقه اى و  جهاني.

متقضيان شرکت ميتوانند خلاصه مقالات خود را در 200 واژه به آدرس زير بفرستند:

sklgpgp [@] gmail.com.