همايش بين المللى راجع به آينده و موقعيت رودخانه هاى عظيم جهان از 11 الى 14 آوريل 2011 در وين اتريش بر گزار خواهد شد. اين همايش قصد دارد که در اين گردهمايى جهانى به طيف گسترده اى از مباحث و مو ضوعات کليدى مربوط به تحقيقات در زمينه رودخانه هاى عظيم ومديريت مداوم آن بپردازد.

دانشمندان در اين گردهمايى به تصميم گيرى در مورد نحوه گرداورى و حفظ و بهره بردارى صحيح از اين رود خانه ها مى پردازند.