گردهمايى زمين در آستانه خطر: علم در خدمت حفظ سياره

کميته بر گزار کننده اين گردهمايى بين المللى در زمينه ژئودزى يا علم مساحى و ژئوفيزيک در مجمع عمومى اين کميته از محققان در سراسر دنيا دعوت ميکند تا به اين همايش که از تاريخ 27 ژوئن با کارگاه يا نشست بازرگانى  آغاز و تا 8 جولاى بازهم با کارگاه و نشت بازرگانى پايان مى يابد و درملبورن استراليا بر گزار مى شود شرکت کنند. در طى اين همايش 8 گروه از اعضاى اين کميته  جديدترين پيشرفتهاى علمى در بخشهاى مختلف علوم فوق الذکر را مطرح خواهند کرد.براى اطلاعات بيشتر به وبسايت زير مراجعه کنيد:

 

    www.iugg2011.com