220 روز و دوازده است از هم اکنون فرصت داريد تا براى همايش بين المللى ادراک زمين ديناميک و بن بستهاى آن ثبت نام کنيد. اين همايش از 21 تا 25 سپتامبر 2011 در تاميل نادو در ويوکانادا کدراى هند برگزار ميشود. اين همايش به بررسى مشاهدات در زمينه کمبودهاى تکوتونيک جهانى و رويکرد کنونى به آن مى پردازد. مباحثى که در اين کنفرانس مطرح خواهند شد به شرح زير است:

آب و هوا و تکتونيک، دروازه اى به سوى ژئوديناميک

مرزهاى چينه نگارى شناسه ژئوديناميک گذشته

ديناميک زمين ادراک وبن بستهاى آن

حرکت هاى سياره اى و تنظيمات زمين

تفکيک مواد معدنى و نحوه تشکيل سنگهاى معدن

هيدروکربن ها- طبيعت ، واقعيت و ديناميک

 

براى اطلاعات بيشتر به وبسايت زير مراجعه کنيد:

www.transect.in/edpd/Default.aspx