ششمين  همايش بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله از تاريخ 26 الى 28 ارديبهشت 1390 در تهران برگزار مى شود. در اين همايش کارگاه تخصصى بهسازى لرزه اى مدارس کارگاه تخصصى بهسازى لرزه اى ساختمان ها-چالشها و راهکارها و کارگاه تخصصى مطالعه خطر لرزه اى برگزار خواهد شد. آخرين محلت ارسال مقالات براى اين همايش 25 بهمن و آخرين محلت ثبت نام 9 اسفند 1389 مى باشد. محورهاى اصلى اين کنفرانس  زلزله شناسى، ژئو تکنيک لرزه اى ، مهندسى زلزله، مديريت خطر پذيرى لرزه اى مى باشد براى دريافت اطلاعات جامع مانند سخنرانان اين همايش و چکيده مقالات فرستاده شده مى توانيد به در گاه زير مراجعه کنيد:

 

www.see6.ir