کنفرانس بين المللى زمين شناسى هندو چين  در تايلند در دو بخش جلسات فنى و گشت و گذار بعد از کنفرانس از تاريخ 1 تا 8 دسامبر 2011 بر گزار ميشود. جلسات فنى اين کنفرانس شامل زمين شناسى و منابع معدنى، مهندسى زمين شناسى و  ژئو مکا نيک ، پتروليوم ومنابع انرژى، منابع زمينى آب، ژئو فيزيک و زمين شناسى محيطى، تکتونيک زمين لرزه و خطرات زمين شناسى ميباشد. مدت زمان جلسات فنى از 1 تا 3 دسامبر 2011 مى باشد و از 4 تا 8 دسامبر گردش علمى برگزار خواهد شد. اين گردش علمى شامل بازديد از معادن ميراث جهانى يونسکو و مکانهاى توريستى تايلند ميباشد.