بزرگترين زمين لغزش جهان

در نتيجه رويداد زمين لغزش سيمره در ايران در حدود 20 کيلومتر مکعب از مصالح جا بجا شده اند. اين زمين لغزش  که در گذشته به اشتباه سيد مره ناميده ميشد بزرگترين زمين لغزش شناخته شده روى سطح زمين است که در باختر ايران جاى دارد. لغزش در حدود 10000 سال پيش و هنگامى روى داد که در حدود 20 کيلومتر مکعب از سنگ آهک هاى ميوسن زيرين و آئوسن در امتداد سطح لايه بندى از يال شمالى تاقديس کبير کوه گسيخته شده و بسوى پايين لغزيد. بيشينه افت قائم مصالح در حدود 1600 متر بوده است.

توده لغزيده در حدود 15 کيلومتر پهنا داشته و گستره اى به مساحت حدود 165 کيلومتر را پوشانده است.مصالح ناشى از لغزش رودخانه کرخه را بريده و در کف دره پخش شده اند. برخى مصالح لغزيده در حدود 14 کيلومتر جابجا شده اند. مصالح لغزيده راه رودخانه کرخه را بسته و درياچه بزرگى را پشت اين سد پديد آورده اند. اين درياچه انقدر دوام آورد تا بيش از 150 متر رسوب در بستر آن انباشته شد (اکنون اين نهشته ها هزاران هکتار زمين کشاورزى پديد آورده اند.) بعد ها اين درياچه سد را سوراخ کرده وگذر گاهى براى عبور آب بازنموده است.