پروفسور سوسپيتر موهنگو، نامزد زياست کل يونسکو
 
 
ماه گذشته، اولين ليست 9 نامزد انتخابات آينده‌ى رياست کل يونسکو منتشر شد. زمين شناس ممتاز، پرفسور سوسپيتر موهنگو از طرف تانزايا يکى از کانديدهاى معرفى شده بوده و درصورت انتخاب، اولين زمين‌شناسى خواهد بود که عهده‌دار اين سمت مى‌شود. پروفسور موهنگو يک از معتقدان راسخ "علم براى منفعت جامعه جهانى" و گسترش سياست دانشمندان در ابتدا و سپس سياستمداران مى‌باشد. وى حفاظت غذايى، بهداشت انسانى، و تغييرات اقليمى را مهم‌ترين موارد جهانى مقابل زمينه‌ى افزايش جمعيت جهان (10 بيليون نفر تا 2050) مى‌داند. پروفسور موهانگو در سال 2004 اولين دريافت‌کننده‌ى جايزه روبرت شاکلتون بپاس تحقيقات ارزنده‌ در زمين شناسى پريکامبرين آفريقا شد. وى درحال حاضر مدير اجرايى اداره منطقه‌اى ICSU براى افرقا، و نيز رييس IGCP از UNESCO/IUGS مى‌باشد.