افتتاح وبسايت EARTH SYSTEM RESEARCH VISIONING

کنسول بين المللى علوم ICSU وبسايت مشاوره آن‌لاينى براى جمع‌آورى سوالاتى افتتاح کرده است که به آينده‌ى تحقيق سيستم زمين کمک مى‌کنند. اين پروسه توسط ICSU با همکارى کنسول بين المللى علوم اجتماعى (ISSC) رهبرى مى‌شود و سه مرحله دارد که تحت مديريت کميته برنامه ريزى و بازنگرى علمى ICSU قرار مى‌گيرد.
اولين قدم در حال اجرا، مشاورة اينترنتى از طريق سايت http://www.icsu-visioning.org است که با ورود به آن سوال زير مطرح مى‌شود: "مهمترين سوال پژوهشى در سيستم تحقيقات علوم زمين که پاسخ آن بايد در دهه‌ى آتى يافته شود چيست؟" ICSU از کميته علمى – دانشمندان علوم طبيعى و اجتماعى – و نيز کارشناسان فناورى، تصميم‌گيرندگان، و توده‌ى مردم دعوت مى‌کند تا تاريخ 15 آگست 2009 با اين وبسايت همکارى داشته‌باشند. خوانندگان مى‌توانند در وبسايت سوالات تحقيقاتى مطرح کنند و نيز از طريق نظردهى و راى گيرى، نوع اين همکارى را تعيين کنند. با ثبت نام در وبسايت، مى‌توانيد مطالب بروز شده در رابطه با پيشرفت و نتايج سيستم را تا 18 ماه آينده دريافت کنيد. سرمقاله‌اى در مورد اين پروژه منتشر شده: visioning@icsu.org