کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی  با موضوع تبادل عقیده و دانش با روش های نوین علوم زمین و علوم

 وابسته

زمان :  6/2/ 89 لغایت 8/2/89

مکان:  دانشکده زمین شناسی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد