اولين کنفرانس جهانى " آتشفشانها،‌ چشم اندازها، فرهنگها " ، 11-14 نوامبر 2009 ، ايتاليا

اولين کنفرانس جهانى " آتشفشانها،‌ چشم اندازها، فرهنگها " توسط موسسات علمى و آکادميک ايتاليا ، شوراى اروپا و يونسکو در تاريخ 11-14 نوامبر 2009 درکاتانياى ايتاليا برگزار خواهد شد.

هدف کنفرانس ايجاد زمينه هاى مناسب براى پاسخگويى به نياز فزاينده براى اتخاذ سياست جامع در زمينه حفاظت از ميراث طبيعى و فرهنگى سرزمين ها و چشم اندازهاى آتشفشانى و ساکنان اين منطقه و همچنين ايجاد ساختار دائمى براى تبادل اطلاعات و تجربيات است.

محورهاى موضوعى کنفرانس عبارتند از: طبيعت و علوم، طبيعت و فرهنگ، آتشفشان ها و توسعه پايدار و آتشفشان ها و توريسم.

خلاصه مقالات بايد تا 15 سپتامبر به آدرسconf-volcano@etnacatania2009.com.  فرستاده شود.

جدول زير هزينه شرکت در کنفرانس را نشان مى دهد:


از 11 تا 14 نوامبر

گروه

قيمت

شرکت کننده

390.00 €

همراه

110.00 €

دانشجو

200.00 €

 

براى يک روز حضور

گروه

يک روز

شرکت کننده

165 €

همراه

93 €

دانشجو

80 €

 

براى اطلاعات بيشتر و تکميل فرم ثبت نام به آدرس زير مراجعه نماييد: http://www.etnacatania2009.com