اطلاعيه روابط بين الملل
اطلاعيه به علاقه مندان شرکت در سى و چهارمين کنگره بين المللى زمين شناسى 2012 استراليا مى رساند لازم است در مدت زمان ارسال اعلام شده توسط دبير خانه کنگره نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نماييد و پس از ارسال تصوير آن به اداره روابط بين الملل به آدرس :international@gsi.ir ارسال شود.
لازم به ذکر است پس از دريافت پذيرش، اداره روابط بين الملل نسبت به اجراى پروسه ادارى به شرح زير اقدام مى نمايد:
 دريافت پذيرش- بررسى شوراى آموزش سازمان - ارسال به هيات نظارت به سفرهاى خارجى کارکنان دولت-تامين منابع مالى- حکم ماموريت و اعزام .